برای ارتباط با فروشندگان فروشگاه دنریس می توانید از ایمیل info@daenerys.ir استفاده نماید.